Phone: 347-602-2381 or email: zheik@zheik-one.com.
Download resume (.pdf/218K) and design portfolio (.pdf/16.5MB).
:::::::::

Instagram Icon Flickr Icon Tumblr Icon Facebook Icon Twitter Icon